Vedtægter

Foreningens navn, formål og hjemsted

§ 1 

Stk. 1. "Ringsted Idrætsforening", i forkortelse kaldet "RIF", er stiftet den 24. februar 1890 og har til formål med idræt at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel. Formålet søges opnået gennem underafdelingernes aktiviteter i henhold til disses love. 

Stk. 2. RIF's hjemsted er Ringsted.

Medlemmer

§ 2 

Stk. 1. Ringsted Idrætsforening er hovedafdeling for de til foreningen henhørende underafdelinger, og disses medlemmer er gennem deres medlemskab af underafdelingen medlemmer af RIF. Medlemmerne er underkastet RIF's love og de af hovedbestyrelsen fastsatte bestemmelser. 

Stk. 2. For medlemskab af RIF betales til hovedafdelingen, for aktive medlemmer, et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent, som administreres af hovedafdelingen. 

Stk. 3. Medlemmer af RIF har ret til at bære foreningens emblem. Kun hovedbestyrelsen har ret til at lade dette emblem fremstille.

Hovedafdelingens ledelse

§ 3

Stk. 1. RIF's ledelse, hovedbestyrelsen, består af formand, næstformand og kasserer samt formændene fra underafdelingerne. Formand, næstformand og kasserer vælges blandt medlemmerne af underafdelingerne. Disse poster kan eventuelt besættes af underafdelingsformænd. Hver underafdeling udpeger en stedfortræder, som kan deltage i hovedbestyrelsesmøderne, når underafdelingsformanden er forhindret. Stedfortræderen virker som repræsentant for underafdelingen. Stedfortræderen virker ikke som suppleant for formand, næstformand eller kasserer. Den daglig drift varetages af formand, næstformand og kasserer. 

Stk. 2. Formand vælges på ulige årstal, næstformand og kasserer vælges på lige årstal. Valgene gælder for 2 år. 

Stk. 3. Opgaverne i den daglige drift beskrives og fordeles i Forretningsordenen. Forretningsordenen, der aftales for et år ad gangen og som bekræftes med hovedbestyrelsesmedlemmernes underskrift, beskriver bl.a. en turnus blandt underafdelingerne om besættelse af formand, næstformand og kasserer.

Hovedbestyrelsesmøder 

§ 4

Stk. 1. Hovedbestyrelsesmøder afholdes 4 gange om året, heriblandt generalforsamlingen. Desuden afholdes hovedbestyrelsesmøde, hvis formanden eller 2 hovedbestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske om det. Underafdelingsformændene har mødepligt, men kan sende en stedfortræder. Stedfortræderen har stemmeret.

Stk. 2. Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede, heriblandt to af formand, næstformand og kasserer. Næstformanden eller en anden fra hovedbestyrelsen udfærdiger referat ved hovedbestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Ved beslutning om andre vigtige sager, der antages at have blivende betydning for RIF, tages der også referat. Ved afstemning i hovedbestyrelsen tæller almindeligt flertal - ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.

Myndigheder

§ 5

Stk. 1. Hovedbestyrelsen varetager RIF's fællesinteresser i forhold til Ringsted kommune, Ringsted Idrætsunion, Ringsted Sport Center m.fl., herunder stemmeretten i relevante fora. Hovedbestyrelsen ansøger om inden- og udendørs faciliteter til underafdelingerne, som herefter fordeler tiderne mellem sig. 

Stk. 2. Hovedbestyrelsen forestår evt. fællesarrangementer for RIF. 

Stk. 3. Hovedbestyrelsen kan købe ydelser til løsning af daglige opgave, fx bogføring, sekretærbistand, IT-opgaver.

Hæftelse

§ 6

Stk. 1. Hovedafdelingen tegnes ved underskrift af formanden. Dog kræves ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, samt ved optagelse af lån, underskrift af den samlede hovedbestyrelse.

Stk. 2. Hovedbestyrelsen kan ikke uden generalforsamlingens samtykke foretage køb, salg eller pantsætning eller påtage sig forpligtelser, hvorved sådan behæftes og er i alle forhold ansvarlig overfor generalforsamlingen.

Regnskab

§ 7

Stk. 1. Foreningens generalforsamlingsvalgte kasserer foranlediger, at foreningens årsrapport udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik. Årsrapporten underskrives af formand og kasserer. 

Stk. 2. Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

Revision

§ 8

Stk. 1. Generalforsamlingen vælger 2 revisorer/bilagskontrollanter, som foretager kritisk revision af den udarbejdede årsrapport og bilagskontrol af denne.

Lovændringer

§ 9

Stk. 1. Hovedbestyrelsen skal orienteres om vedtægtsændringer i underafdelingerne. Hovedbestyrelsen træffer afgørelse om evt. optagelse/oprettelse af nye afdelinger under RIF.

Hæftelse underafdelinger

§ 10

Stk. 1. Hovedbestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen eller dennes underafdelinger indgåede forpligtelser, for hvilke foreningen alene hæfter med den til enhver tid eksisterende formue.

Stk. 2. Hovedafdelingen hæfter ikke for underafdelingernes økonomiske forpligtelser, og der er ikke solidarisk hæftelse underafdelingerne imellem.

Ordinær generalforsamling

§ 11

Stk. 1. Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes én gang årligt inden den 15. april. Medlemmerne indvarsles ved opslag på foreningens område og ved eventuelle andre medier, som medlemmer har naturlig adgang til. Det sker med mindst 14 dages varsel.

Stk. 2. Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år
  4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse, samt budget for det kommende år
  5. Behandling af indkomne forslag 
  6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år 
  7. Valg - Formand, Næstformand, Kasserer, Valg af 2 revisorer/bilagskontrollanter samt en suppleant
  8. Eventuelt

Stk. 3. Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer, der er fyldt 16 år.

Stk. 4. Stemmeret på generalforsamlingen har følgende: Hovedbestyrelsens medlemmer med hver 1 stemme. Underafdelingerne med hver 1 stemme Samt de enkelte afdelinger med 1 stemme pr. påbegyndt 100 medlemmer i henhold til deres medlemsopgørelse pr. 1. januar samme år. Stemmeretten kan kun udøves ved personligt fremmøde på generalforsamlingen således at afdelingerne skal møde med mindst det antal medlemmer, som man har stemmer i henhold til ovenstående. Til brug for godkendelse af repræsentanter for de enkelte afdelinger afleverer hver afdeling ved mødets begyndelse en liste med navne på afdelingens repræsentanter.

Stk. 5. Valgbare er medlemmer af RIF, der er fyldt 18 år. Intet medlem kan vælges eller genvælges til en tillidspost uden at være til stede på generalforsamlingen, medmindre der er fremsat skriftligt tilsagn fra vedkommende. Der kan ikke vælges personer, der af DIF eller DGI eller af disses specialforbundsamatør- og ordensudvalg er udelukket fra at have ledererhverv indenfor disse organisationer.

Stk. 6. Dirigenten vælges af generalforsamlingen, og valgbar er enhver tilstedeværende, der har opnået myndighedsalderen. Dirigenten afgør med bindende virkning alle spørgsmål angående behandlings- og afstemningsmåde, dog skal dirigenten lade foretage skriftlig (hemmelig) afstemning, hvis ønske herom fremsættes.

Stk. 7. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 8. Regnskabet kan af interesserede rekvireres fra kassereren de sidste 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 9. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved det fremmødte antal. Beslutninger vedtages ved simpelt stemmeflertal, dog kræver beslutning om ændring af hovedafdelingens love og om køb eller salg af fast ejendom, at to tredjedele af de tilstedeværende, dog mindst halvdelen af de i foreningen værende stemmer, stemmer herfor. Hvis der ikke på en ordinær-/ekstraordinær generalforsamling opnås flertal for ændring af hovedafdelingens love eller om køb eller salg af fast ejendom, kan der afholdes en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med mindst halvdelen af de tilstedeværende stemmer. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget undtagen ved personvalg. I sådanne tilfælde foretages omvalg indtil der er flertal.

Ekstraordinær generalforsamling

§ 12

Stk. 1. 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde og med samme varsel, som er angivet for den ordinære generalforsamling.

Stk. 2. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes, når repræsentanter for en tredjedel af de på en generalforsamling stemmeberettigede medlemmer fremsætter motiveret skriftlig begæring herom til hovedbestyrelsens formand. Ekstraordinær generalforsamling kan desuden afholdes når et flertal af hovedbestyrelsen anser det for nødvendigt.

Stk. 3. En begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling skal for at blive betragtet som gyldig fremsat, indsendes i originalt eksemplar til hovedbestyrelsens formand, og den skal angive de punkter, der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Under hensyn til de fremsatte ønsker fastsætter hovedbestyrelsen den for den ekstraordinære generalforsamling gældende dagsorden, der kan suppleres med de punkter hovedbestyrelsen finder påkrævede. Kun de på dagsordenen opførte punkter kan behandlers. 

Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at begæring herom er fremsat.

Æresmedlemmer

§ 13

Stk. 1. Hovedbestyrelsen kan udnævne et medlem eller en anden person, der gennem en årrække eller på anden måde har virket for RIF på en sådan måde, at vedkommende har gjort sig fortjent dertil, til æresmedlem af RIF. Hovedbestyrelsens udnævnelse skal være absolut énstemmig. Æresmedlemmer er kontingentfri.

Foreningens opløsning

§ 14

Stk. 1. Opløsning eller sammenlægning med en anden forening kan kun ske efter vedtagelse på 2 med 6 ugers mellemrum afholdt generalforsamlinger, hvis på begge disse mindst ¾ af de afgivne stemmer er herfor. Denne vedtagelse skal godkendes i samtlige afdelinger med mindst 14 dages mellemrum. Ved opløsning af foreningen træffer generalforsamlingen afgørelse om anvendelse af foreningens midler og ejendom, der i alle tilfælde skal anvendes til idrættens fremme i Ringsted.

Logbog

Vedtaget på RIF's generalforsamling d. 13. marts 1981, efter forudgående vedtagelse af individuelle love for samtlige afdelinger under RIF, med ændringer på generalforsamlingen d. 11. marts 1993, ekstraordinær generalforsamling d. 31. marts 1993, ekstraordinær generalforsamling d. 7. maj 2014, og d. 12. maj 2015 og generalforsamlingen d. 30. september 2020. 

Dirigent Vagn Petersen 


© 2021 AURASIGN. Kongens Nytorv 34, 1050 København K, Danmark
Drevet af Webnode
Lav din egen hjemmeside gratis! Dette websted blev lavet med Webnode. Opret dit eget gratis i dag! Kom i gang